Tags: sản xuất TPCN đạt tiêu chuẩn GMP

Cuộc chiến chất lượng trong sản xuất TPCN đạt tiêu chuẩn GMP
Trong suốt quá trình vận hành nhà máy theo nguyên tắc GMP, Hệ thống IMC nói chung và Công ty Hồng Bàng ...