Tags: ngày thầy thuốc Việt

Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Đã trở thành thông lệ, ngày 27 -2 ngày Thầy thuốc Việt Nam, toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và ...